Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Touched Photography.

 

1.Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw.:  Auteurswet 1912
Fotografisch werk:, fotografische werken zoals bedoeld in artikel10 lid 1 sub 9 Aw. dan wel andere werken in de zin van de Aw. welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, cd-rom, dvd of usb memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW., hier bedoelt als Touched Photography.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de in van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.Toepassing
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Touched Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
3.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.4 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4.Factuur en betaling
4.1 De Wederpartij zal de factuur van Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgaaf van rechtens relevante reden en heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen de op factuur vermelde termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of anders overeengekomen te weten: vooruitbetaling/kosten reportage voorafgaand aan de reportage/levering producten na ontvangst van betaling.
4.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf niet heeft voldaan.

5.Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

6.Levering
6.1 Beelddragers worden geleverd aan het door Touched Photography opgegeven adres. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij to het moment dat de Beelddragers door Touched Photography onbeschadigd retour ontvangen.
6.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen  wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
6.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Touched Photography vastgesteld.
6.4 Indien Touched Photography en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Touched Photography het recht om de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.Klachten
Klachten inzake het geleerde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf t4e worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8.Bezit/eigendom Beelddragers
8.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Touched Photography zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Touched Photography.
8.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Touched Photography.
8.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na overeengekomen termijn aan Touched Photography is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
8.4 In geveal van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Touched Photography hierdoor lijdt te vergoeden.
8.5 Beelddragers blijven eigendom van Touched Photography. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkerlijk is overeengekomen.

Het auteursrecht op de Foto’s berust bij Touched Photography. De gemaakte foto’s mogen door Touched Photography uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in het portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Touched Photography of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na toestemming van de Wederpartij.

9.Zichtzendingen
9.1 Als zichtzending ter beschikking gesteld Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
9.2 Als zichtzendingen ontvangen digitale bestanden met fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst worden gewist, dan wel vernietigd.
9.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Touched Photography hierdoor lijdt te vergoeden.
9.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origneel aan hem verzonden Beelddragers aan Touched Photography, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

10.Herstelkosten
Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Touched Photography het recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

11.Opdracht
11.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om  Fotografische werken te maken en/of te leveren.
11.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van Touched Photography. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Touched Photography aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van de werkzaamheden  door Touched Photography in overeenstemming met de offerte.
11.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
11.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
11.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Touched Photography volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Touched Photography werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten.

12.Internet
12.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Touched Photography op internet plaatsen.
12.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieen maken, digitaal of op andere wijze, dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(en) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
12.3 Wederpartij zal Touched Photography vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Wederpartij deze aan Touched Photography verstrekken.

13.Auteursrecht
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

14.Licentie
14.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
14.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
14.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
14.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

15.Sub-licenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

16.Inbreuk op auteursrecht
16.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
16.2 Bij in breuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

17.Naamsvermelding
17.1 De naam van Touched Photography dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld. Of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
17.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Touched Photography een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Touched Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
17.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Touched Photography op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata -zoals ze door Touched Photography tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt- behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF , de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

18.Persoonlijkheidsrechten
18.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw. in acht.
18.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotoraaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.Rechten van derden
19.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uistliting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Touched Photography van alle aanspraken te dier zake.
19.2 Touched Photography is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

20.Aansprakelijkheid en rechten van derden.
20.1 Touched Photography is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
20.2 Touched Photography is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Touched Photography.
20.3 De aansprakelijkheid van Touched Photography is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel , indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
20.4 Indien derden jegens Touched Photography en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Touched Photography in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

21.Faillissement/surseance
Zowel Touched Photography als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement to surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Touched Photography het recht de versterkte licentie te beëindigen.

22.Rechts- en forumkeuze
22.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrage 1980 (CISG) is uitgesloten.
22.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Touched Photography en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanvullende voorwaarden:

23.Geboorte-, Huwelijks- en/of Afscheidsreportage
23.1 Bij een opdracht tot het maken van een geboorte-, huwelijks- en/of afscheidsreportage geeft Touched Photography de garantie om, buiten het geval van onmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.
23.2 Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door Touched Photography.
23.3 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Touched Photography. De gemaakt foto’s mogen door Touched Photography uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in het portfolio, reclamewerk, website, wblog en social media van Touched Photography of in het kader van een vakwedstrijd Een andere wijze van openbaar maken is slechts teogestaan na toestemming van de Wederpartij.
23.4 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie.
23.5 Als Touched Photography door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, probeert deze alles in het werk te stellen om een vervanger of oplossing te vinden.
23.6 Indien de Wederpartij in geval van geboorte in ziekenhuis of privé kliniek zal bevallen is de Fotograaf afhankelijk van de regels van het ziekenhuis of kliniek en wanneer de omstandigheden hier om vragen en op aanraden van de zorgverleners de bevallingskamer moeten verlaten, Fotograaf blijft aanwezig zodat deze direct het werk kan hervatten wanneer mogelijk.
23.7 Indien de Wederpartij de overeenkomst om één of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die de Wederpartij aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd is de Wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Touched Photography, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
23.8 Bij verplaatsing van de opdracht naar een andere datum -in geval van een huwelijk-, zal Touched Photography, indien mogelijk, de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Touched Photography onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is de Wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Touched Photography.
23.9 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Touched Photography.
23.10 De selectie afdrukken die in het album wordt verwerkt wordt door Touched Photography bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s, kunnen in overleg en tegen de herdrukkosten eenmalig zonder uurtarief veranderd worden.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.